Seznam jezikovnih priročnikov - Ditko.si - Digitalni jezikovni globus

Seznam jezikovnih priročnikov

ditko-si-fran

Iskanje po splošnih, etimoloških, zgodovinskih, terminoloških in narečnih slovarjih.

FRAN
🔗 fran.si

Pregibanje besed v slovenskem jeziku. Vsebuje osnovne podatke o slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove lastnosti.

ditko-si-termania

Na enem mestu preko enotnega vmesnika so na voljo slovarji povsem različnih tipov in struktur, in to ne samo za iskanje, temveč tudi za urejanje.

TERMANIA
🔗 termania.net

ditko-si-terminologisce

Elektronski razlagalni terminološki slovarji, vključeni v zbirko Terminologišče.

TERMINOLOGIŠČE
🔗 isjfr.zrc-sazu.si/terminologisce

ditko-si-cjvt-sopomenke

Prosto dostopna avtomatsko generirana zbirka sopomenk za slovenščino.

CJVT SOPOMENKE
🔗 viri.cjvt.si/sopomenke/slv/

ditko-si-jezikovna-svetovalnica

Raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU odgovarjajo na jezikovna vprašanja, ki jih s priročniki na Fran.si ni mogoče v celoti razrešiti.

SVETOVALNICA
🔗 svetovalnica.zrc-sazu.si

ditko-si-gigafida-2

Obsežna zbirka slovenskih besedil najrazličnejših zvrsti, od dnevnih časopisov, revij do knjižnih publikacij vseh vrst (leposlovje, učbeniki, stvarna literatura), spletnih besedil, prepisov parlamentarnih govorov in podobno.

GIGAFIDA 2.0
🔗 viri.cjvt.si/gigafida

ditko-si-pedagoski-slovnicni-portal

Portal se posveča zadregam, s katerimi se slovenski šolarji pri pisanju v slovenščini tipično srečujejo.

DIGITALNI UČBENIK
🔗 slovnica.slovenscina.eu

ditko-si-nosketch-engine

Kres je iz Gigafide vzorčeni uravnoteženi podkorpus.Namenjen kakršnimkoli jeziko(slov)nim poizvedovanjem, ki imajo težnjo po merodajnosti, kolikor pač ta izhaja iz vzorca (korpusa), ki ima vnaprej premišljeno in znano ter utemeljeno uravnoteženo zgradbo.

KRES
🔗 korpus-kres.net

ditko-si-slogovni-prirocnik

Sklanjanje, prigibanje kratic in simbolov, prislovi (pisani skupaj in narazen), izbira ustreznega predloga (na, v), zapis predloga glede na izgovor (s, z), sklanjanje tuji imen ipd.

SLOGOVNI PRIROČNIK
🔗 slogovni.slovenscina.eu

ditko-si-gos

Korpus GOvorjene Slovenščine.
Obsega transkripcije okrog 120 ur posnetkov (po)govora v najrazličnejših situacijah, ki smo jim izpostavljeni vsak dan: od radijskih in televizijskih oddaj prek šolskih ur in predavanj do zasebnih pogovorov med prijatelji ali v krogu družine ter raznih delovnih sestankov, svetovanj, pogovora ob prodaji, storitvah ipd.

GOS
🔗 korpus-gos.net

ditko-si-spletni-splovar-slovenskega-jezika

Testni spletni prikaz gesel leksikalne baze za slovenščino.

SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA
🔗 slovenscina.eu/spletni-slovar

ditko-si-terminoloska-svetovalnica

Sooča se s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

TERMINOLOŠKA SVETOVALNICA
🔗 isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje

ditko-si-islovar

Terminološki slovar informatike, razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje, vrednoti in kateremu so dodani angleški ustrezniki, navadno kot ameriška različica.

ISLOVAR
🔗 islovar.org

Spletni slovar, ki ga lahko pišemo vsi. Brez delitve nalog, pretiranih napotkov in cenzure.

RAZVEZANI JEZIK
🔗 razvezanijezik.org

ditko-si-evroterm

Večjezična terminološka zbirka. Se ne omejuje s primarnostjo jezika (izhodiščni termin je lahko slovenski, angleški ali, redkeje, v kakem drugem jeziku). Namenjena je tako prevajalcem kot tudi vsem, ki ustvarjajo poljudna in strokovna besedila, učiteljem tujih jezikov in strokovnih predmetov, strokovnjakom, študentom … vsem, ki se na kakršenkoli način srečujejo s terminologijo.

EVROTERM
🔗 evroterm.gov.si

ditko-si-evrokorpus

Zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov prevodov. Zbirka dvojezičnih besedil Evrokorpus je namenjena zlasti prevajalcem strokovnih besedil.

EVROKORPUS
🔗 evroterm.gov.si/evrokorpus

ditko-si-turk

Specializirani jezikovni korpus s področja turizma je zbirka turističnih besedil različnih besedilnih zvrsti in vrst z različnih področij, povezanih s turizmom, s 30.000.000 besed v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

TURK
🔗 turk.upr.si

ditko-si-nosketch-engine

Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI omogoča dostop to mnogih korpusov, ki jih lahko pregledujete in analizirate s pomočjo spletnega konkordančnika NoSketch Engine.

NOSKETCH ENGINE
🔗 clarin.si/noske

ditko-si-signor

Uravnoteženi in reprezentativni korpus označenih video posnetkov slovenskega znakovnega jezika (SZJ).

SIGNOR
🔗 lojze.si/signor

ditko-si-imp

Na tej strani najdete spletno dostopne jezikovne vire za starejšo slovenščino, ki vsebujejo dela do leta 1918.

IMP
🔗 nl.ijs.si/imp

ditko-si-solar

Korpus besedil, ki so jih učenci slovenskih osnovnih in srednjih šol samostojno tvorili pri pouku. Od večine korpusov se razlikuje v tem, da (a) besedila niso nastala na pobudo projekta, ampak predstavljajo dejansko šolsko produkcijo učencev in dijakov, (b) so jezikovni popravki, ki so označeni v korpusu, realni, naredili pa so jih učitelji in ne raziskovalci.

ditko-si-kontekst

Iskanje po akademskih besedilih.

ditko-si-amebis-besana

Pregibanje besed.

AMEBIS BESANA
🔗 besana.amebis.si/pregibanje

ditko-si-cjvt-kolokacije

Kolokacije so tipične sopojavitve besed in so pomemben del jezika; ker prinašajo podatek o tipičnosti, so slovarji kolokacij uporabni zlasti kot pomoč pri jezikovni produkciji, tudi na ravni usvajanja jezika.

CVJT KOLOKACIJE
🔗 viri.cjvt.si/kolokacije

janes-ditko

Korpus Janes 1.0 vsebuje okoli 250.000.000 pojavnic oz. 13.000.000 besedil slovenske računalniško posredovane komunikacije, in se sestavljen iz korpusov Janes-Blog, Janes-Forum, Janes-News, Janes-Tweet in Janes-Wiki.

ditko-si-slovar-starega-orodja

Slovar vsebuje znanstvene zapise (v fonetični transkripciji) narečnih poimenovanj za stara orodja, pripomočke in opravila. Gesla so obogatena z videi, zvočnimi posnetki in fotografijami.

SLOVAR STAREGA ORODJA
🔗 slovar-orodja.si

ditko-si-szj

Multimedijsko in interaktivno zasnovan slovar znakovnega jezika.

SLOVAR SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
🔗 szj.si

ditko-si-kontekst

Kontekst.io je iskalnik sorodnih besed in fraz, samodejno generiran iz več besedilnih korpusov sodobne slovenščine. Slovenski iskalnik temelji na računskem jezikovnem modelu, ki vsaki besedi ali frazi priredi položaj v latentnem prostoru tako, da so besede, uporabljene v podobnih kontekstih, tudi v latentnem prostoru blizu.

KONTEKST
🔗 kontekst.io

ditko-si-kontext

Konkordančnik KonText v okviru infrastrukture CLARIN.SI je uporabniško prijazen iskalnik po številnih korpusih slovenskega jezika.

KONTEXT
🔗 clarin.si/kontext

stajerski-argo

Štajerski argó je civilna iniciativa, ki beleži ulični jezik širšega področja Štajerske. Razlag sicer ne nudi, zagotovo pa vas bodo mnogi zabeleženi vsakdanji izreki zabavali - ali pa čudili.

ŠTAJERSKI ARGO
🔗 instagram.com/stajerskiargo

ditko-si-slovar-zasavskega-knjižnega-jezika

SLOVAR ZASAVSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
🔗 medves.si/me/SZKJ.htm

Pričujoči spletni pripomoček vsebuje 800 priimkov, katerih nosilci so tuje osebe moškega spola: 750 na črko b iz Velikega splošnega leksikona DZS (2006) in še dodatnih 50 aktualnih priimkov, tj. enega ali dva za vsako od preostalih črk abecede. Uporabniku so na voljo informacije v pisni in zvočni obliki.

SPIPP
🔗 spipp.ff.um.si

Sorodni portali

Slovarski portal Slovarji.si je organiziran seznam spletnih slovarjev, ki kot enega izmed jezikov vsebujejo tudi slovenščino. Poleg povezav do slovarjev ponuja tudi nekatere osnovne informacije o njih.

SLOVARJI
🔗 slovarji.si

Predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino. Portal je bogaten s posnetki, ki na preprost način predstavljajo vsebino in strukturo izbranih jezikovnih virov, in posnetki, ki na konkretnih primerih uporabe kažejo, kako lahko v določenem viru najdemo odgovor na specifično jezikovno vprašanje.

TROJINA
🔗 viri.trojina.si

Portal Jezikovna Slovenija pregledno in jedrnato predstavlja različne razpoložljive informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji in s tem povezuje ustanove in posameznike, za katere so obravnavana vprašanja relevantna.

JEZIKOVNA POLITIKA
🔗 jezikovna-politika.si

SDJT – Slovensko društvo za jezikovne tehnologije. Portal ponuja seznam jezikovnih virov in servisov.

Bi katerega še dodali?

📧 Sporočite nam.

Praktične e-novice

Predstavitev portala ditko.si

Predstavitev priročnikov