Seznam jezikovnih priročnikov - Ditko.si - Digitalni jezikovni globus

Seznam jezikovnih priročnikov

Iskanje po splošnih, etimoloških, zgodovinskih, terminoloških in narečnih slovarjih.

FRAN
🔗 fran.si

Pregibanje besed v slovenskem jeziku. Vsebuje osnovne podatke o slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove lastnosti.

SLOLEKS
🔗  slovenscina.eu/sloleks

Na enem mestu preko enotnega vmesnika so na voljo slovarji povsem različnih tipov in struktur, in to ne samo za iskanje, temveč tudi za urejanje.

TERMANIA
🔗 termania.net

Elektronski razlagalni terminološki slovarji, vključeni v zbirko Terminologišče.

TERMINOLOGIŠČE
🔗 isjfr.zrc-sazu.si/terminologisce

Prosto dostopna avtomatsko generirana zbirka sopomenk za slovenščino.

CJVT SOPOMENKE
🔗 viri.cjvt.si/sopomenke/slv/

Raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU odgovarjajo na jezikovna vprašanja, ki jih s priročniki na Fran.si ni mogoče v celoti razrešiti.

SVETOVALNICA
🔗 svetovalnica.zrc-sazu.si

Obsežna zbirka slovenskih besedil najrazličnejših zvrsti, od dnevnih časopisov, revij do knjižnih publikacij vseh vrst (leposlovje, učbeniki, stvarna literatura), spletnih besedil, prepisov parlamentarnih govorov in podobno.

GIGAFIDA 2.0
🔗 viri.cjvt.si/gigafida

Portal se posveča zadregam, s katerimi se slovenski šolarji pri pisanju v slovenščini tipično srečujejo.

DIGITALNI UČBENIK
🔗 slovnica.slovenscina.eu

Kres je iz Gigafide vzorčeni uravnoteženi podkorpus.Namenjen kakršnimkoli jeziko(slov)nim poizvedovanjem, ki imajo težnjo po merodajnosti, kolikor pač ta izhaja iz vzorca (korpusa), ki ima vnaprej premišljeno in znano ter utemeljeno uravnoteženo zgradbo.

KRES
🔗 korpus-kres.net

Sklanjanje, prigibanje kratic in simbolov, prislovi (pisani skupaj in narazen), izbira ustreznega predloga (na, v), zapis predloga glede na izgovor (s, z), sklanjanje tuji imen ipd.

SLOGOVNI PRIROČNIK
🔗 slogovni.slovenscina.eu

Korpus GOvorjene Slovenščine.
Obsega transkripcije okrog 120 ur posnetkov (po)govora v najrazličnejših situacijah, ki smo jim izpostavljeni vsak dan: od radijskih in televizijskih oddaj prek šolskih ur in predavanj do zasebnih pogovorov med prijatelji ali v krogu družine ter raznih delovnih sestankov, svetovanj, pogovora ob prodaji, storitvah ipd.

GOS
🔗 korpus-gos.net

Testni spletni prikaz gesel leksikalne baze za slovenščino.

SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA
🔗 slovenscina.eu/spletni-slovar

Sooča se s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

TERMINOLOŠKA SVETOVALNICA
🔗 isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje

Terminološki slovar informatike, razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje, vrednoti in kateremu so dodani angleški ustrezniki, navadno kot ameriška različica.

ISLOVAR
🔗 islovar.org

Spletni slovar, ki ga lahko pišemo vsi. Brez delitve nalog, pretiranih napotkov in cenzure.

RAZVEZANI JEZIK
🔗 razvezanijezik.org

Večjezična terminološka zbirka. Se ne omejuje s primarnostjo jezika (izhodiščni termin je lahko slovenski, angleški ali, redkeje, v kakem drugem jeziku). Namenjena je tako prevajalcem kot tudi vsem, ki ustvarjajo poljudna in strokovna besedila, učiteljem tujih jezikov in strokovnih predmetov, strokovnjakom, študentom … vsem, ki se na kakršenkoli način srečujejo s terminologijo.

EVROTERM
🔗 evroterm.gov.si

Zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov prevodov. Zbirka dvojezičnih besedil Evrokorpus je namenjena zlasti prevajalcem strokovnih besedil.

EVROKORPUS
🔗 evroterm.gov.si/evrokorpus

Specializirani jezikovni korpus s področja turizma je zbirka turističnih besedil različnih besedilnih zvrsti in vrst z različnih področij, povezanih s turizmom, s 30.000.000 besed v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

TURK
🔗 turk.upr.si

Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI omogoča dostop to mnogih korpusov, ki jih lahko pregledujete in analizirate s pomočjo spletnega konkordančnika NoSketch Engine.

NOSKETCH ENGINE
🔗 clarin.si/noske

Uravnoteženi in reprezentativni korpus označenih video posnetkov slovenskega znakovnega jezika (SZJ).

SIGNOR
🔗 lojze.si/signor

Na tej strani najdete spletno dostopne jezikovne vire za starejšo slovenščino, ki vsebujejo dela do leta 1918.

IMP
🔗 nl.ijs.si/imp

Korpus besedil, ki so jih učenci slovenskih osnovnih in srednjih šol samostojno tvorili pri pouku. Od večine korpusov se razlikuje v tem, da (a) besedila niso nastala na pobudo projekta, ampak predstavljajo dejansko šolsko produkcijo učencev in dijakov, (b) so jezikovni popravki, ki so označeni v korpusu, realni, naredili pa so jih učitelji in ne raziskovalci.

Iskanje po akademskih besedilih.

Pregibanje besed.

AMEBIS BESANA
🔗 besana.amebis.si/pregibanje

Kolokacije so tipične sopojavitve besed in so pomemben del jezika; ker prinašajo podatek o tipičnosti, so slovarji kolokacij uporabni zlasti kot pomoč pri jezikovni produkciji, tudi na ravni usvajanja jezika.

CVJT KOLOKACIJE
🔗 viri.cjvt.si/kolokacije

Korpus Janes 1.0 vsebuje okoli 250.000.000 pojavnic oz. 13.000.000 besedil slovenske računalniško posredovane komunikacije, in se sestavljen iz korpusov Janes-Blog, Janes-Forum, Janes-News, Janes-Tweet in Janes-Wiki.

Slovar vsebuje znanstvene zapise (v fonetični transkripciji) narečnih poimenovanj za stara orodja, pripomočke in opravila. Gesla so obogatena z videi, zvočnimi posnetki in fotografijami.

SLOVAR STAREGA ORODJA
🔗 slovar-orodja.si

Multimedijsko in interaktivno zasnovan slovar znakovnega jezika.

SLOVAR SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
🔗 szj.si

Kontekst.io je iskalnik sorodnih besed in fraz, samodejno generiran iz več besedilnih korpusov sodobne slovenščine. Slovenski iskalnik temelji na računskem jezikovnem modelu, ki vsaki besedi ali frazi priredi položaj v latentnem prostoru tako, da so besede, uporabljene v podobnih kontekstih, tudi v latentnem prostoru blizu.

KONTEKST
🔗 kontekst.io

Konkordančnik KonText v okviru infrastrukture CLARIN.SI je uporabniško prijazen iskalnik po številnih korpusih slovenskega jezika.

KONTEXT
🔗 clarin.si/kontext

ŠTAJERSKI ARGO
🔗 instagram.com/stajerskiargo

SLOVAR ZASAVSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
🔗 medves.si/me/SZKJ.htm

Bi katerega še dodali?

📧 Sporočite nam.

Praktične e-novice